Vertrouwenscontactpersoon

Amenophis staat bekend als een gezellige roeivereniging. Daarbij is het van belang dat de leden samen een sociaal veilig sportklimaat creëren en in stand houden.

Er kunnen situaties ontstaan waarbij het sociaal veilige sport klimaat in het geding is. Dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon.
Voor roeivereniging Amenophis is de vertrouwenscontactpersoon Ellen Mocking.
Onderaan vind je haar contactgegevens.

Eerste opvang/aanspreekpunt:
De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt en je kunt haar benaderen als je over het sociaal veilige sportklimaat vragen en/of opmerkingen hebt, of als je zelf een probleem ondervindt op de vereniging. Hierbij valt te denken aan (seksuele) intimidatie, pesten, bedreiging, belediging, discriminatie of ander grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk en onpartijdig. De gesprekken met de vertrouwenscontactpersoon zijn vertrouwelijk. De VCP is er voor alle sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur.

De VCP wil laagdrempelig zijn, dus schroom niet ook als je (nog) niet direct een melding wilt doen om haar aan te spreken.

Doorverwijzing:
De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor en zal, indien de betrokkene dit wenst, de weg wijzen naar hulpverleners. De VCP zal betrokkene waar nodig ondersteunen bij te nemen stappen.

Procedure:
Als de VCP benaderd wordt met een melding, zal ze diegene eerst informeren over de procedure die gevolgd wordt, alvorens het probleem wordt voorgelegd.

Vervolgens kan de betrokkene in vertrouwen zijn/haar verhaal kwijt. De VCP zal betrokkene mogelijke vervolgstappen voorleggen, indien de betrokkene dat wenst. De VCP zal het bestuur, in principe anoniem, op de hoogte brengen van een melding. Er kunnen situaties zijn waarin het bestuur oordeelt dat de vertrouwelijkheid wordt opgeheven, bijvoorbeeld in het geval van een ernstig strafbaar feit. In dat geval zal de VCP hierover met de betrokkene in gesprek gaan. Opheffing van vertrouwelijkheid gebeurt met inachtneming van de privacy bescherming van alle betrokkenen. Indien een melding een bestuurslid betreft zal de VCP eerst contact opnemen met het noc/nsf.

De VCP maakt een verslag van het gesprek, de gemaakte afspraken en eventuele doorverwijzing. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een standaard formulier.  De VCP beheert deze stukken op een afgesloten plaats.

Preventief:
Als onderdeel van het waarborgen van een veilig sportklimaat wordt voor alle instructeurs, coaches en de vcp elke vier jaar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. De vcp houdt hiervan een lijst bij.
Tenslotte houdt de VCP zich bezig met preventie activiteiten, zoals: het (on)gevraagd adviseren van het bestuur, bijdragen aan de beleidsuitvoering, ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte is van het bestaan van de VCP en de gedragsregels van de sport worden nageleefd.

Contact
Je kunt Ellen Mocking bereiken:
- email:           vcp@amenophis.nl
- telefoon:       zie ledenlijst
Je kunt haar ook altijd aanspreken op de vereniging